การบริการของเรา

การบริการของเรา
  • บริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางทุกชนิด
    รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
  • บริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนอาหารเสริม และเครื่องสำอาง (อย.) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
  • บริการดำเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามิน ยา-สมุนไพร เครื่องสำอาง
    รวมถึงบริการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างแก่หน่วยงานที่ทาง อย. กำหนด
  • บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์